Ερώτηση με πρωτοβουλία του Ν. Ηλιόπουλου προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, την Υπουργό Εσωτερικών τον Υπουργό Δικαιοσύνης την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

 την Υπουργό Εσωτερικών 

τον Υπουργό Δικαιοσύνης 

την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας 

Θέμα: Αδιαφάνεια και ερωτηματικά για τα πεπραγμένα του Δήμου Αθηναίων σε σχέση με τον έλεγχο των διοικήσεων του φιλανθρωπικού σωματείου «Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών Γηροκομείο Πτωχοκομείο» 

Ο Δήμαρχος ασκεί βάσει ειδικής διάταξης δέσμια αρμοδιότητα για τον έλεγχο νομιμότητας στα φιλανθρωπικά ιδρύματα της περιφέρειας του, ο οποίος πρέπει να είναι αμερόληπτος, ουσιαστικός και αντικειμενικός. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που τα όρια μεταξύ επόπτη και εποπτευόμενου γίνονται θολά. 

Το αποτέλεσμα είναι ο πλημμελής έλεγχος αποφάσεων αμφιβόλου νομιμότητας. Το φιλανθρωπικό σωματείο «Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών Γηροκομείο Πτωχοκομείο», ευρέως γνωστό ως Γηροκομείο Αθηνών, από το 2016 λόγω οικονομικής και διοικητικής κρίσης και δικαστικών αποφάσεων, διοικείται από προσωρινές διοικήσεις. 

Το δικαστήριο κατόπιν αίτησης του Δήμου Αθηναίων διόρισε προσωρινή διοίκηση στην οποία έδωσε την εντολή για τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή διοίκησης και απαγόρευσε την αθρόα εγγραφή νέων μελών. Η προσωρινή διοίκηση καθυστέρησε επί διετία να διενεργήσει αρχαιρεσίες και ενέγραψε παρά την απαγόρευση 339 νέα τακτικά μέλη, που τα μισά τουλάχιστον προέρχονταν από το Δήμο Αθηναίων, γεγονός που αναδεικνύει μια προσπάθεια ελέγχου και παρέμβασης. 

Στις εκλογές της 18.10.2023 έλαβαν μέρος 285 τακτικά εκ των οποίων μόνο 36 ήταν παλιά μέλη, γιατί τα υπόλοιπα τακτικά μέλη αποτράπηκαν από τις πρακτικές της προσωρινής διοίκησης και δεν προσήλθαν στις αρχαιρεσίες. Ετσι εκλέχθηκε η νέα διοίκηση με τους ψήφους των παρανόμως εγγραφέντων νέων τακτικών μελών. Οι 2 αρχαιρεσίες αυτές έχουν προσβληθεί δικαστικά ως μη νόμιμες από τα παλιά μέλη. Τα παλιά μέλη ζήτησαν από τον νυν Δήμαρχο Αθηναίων να ασκήσει πρόσθετη υπέρ αυτών παρέμβαση, ώστε να γίνει δεκτή η αγωγή τους για να αποκατασταθεί η νομιμότητα στην εκλογή της νέας διοίκησης του Γηροκομείου, αλλά ο Δήμαρχος δεν άσκησε. 

Με τις παραπάνω μεθοδεύσεις παραβιάστηκε το αυτοδιοίκητο των σωματείων που προστατεύεται από το άρθρο 12 του Συντάγματος. Περαιτέρω το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο με την από 28.8.2023 απόφαση του, ενέκρινε μη νόμιμα τον απολογισμό της προσωρινής διοίκησης του Γηροκομείου για τα έτη 2021, 2022 και Α εξάμηνο 2023. 

Σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 38 του ν. 3852.2010, δεν έχει αρμοδιότητα έγκρισης του απολογισμού, αλλά μόνο του προϋπολογισμού των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν βάσιμα ερωτήματα ως προς την νομιμότητα του απολογισμού, αφού δεν είχε προηγηθεί έλεγχος από την εξελεγκτική επιτροπή του σωματείου, όπως απαιτεί το καταστατικό της Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών (ΕΕΑ). 

Εκείνο όμως που προκαλεί εντύπωση και θα έπρεπε να αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου από τον εποπτεύοντα Δήμο Αθηναίων, είναι το γεγονός ότι ενώ στο Γηροκομείο Αθηνών λειτουργεί νομική υπηρεσία, στον απολογισμό έτους για το 2022, εμφανίζεται κονδύλι 447.321,13 ευρώ για αμοιβές τρίτων, δηλαδή δικηγόρων. Στο σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕΑ για το 2024 που εγκρίθηκε την 18.12.2023 από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, προβλέπεται ως έσοδο ποσό 4.000.000 ευρώ με την αιτιολογία «περαιτέρω αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας» χωρίς να προσδιορίζεται ποια είναι η ακίνητη περιουσία και ποιος ο τρόπος αξιοποίησης. 

Επιπλέον ο υπολογισμός του αορίστου αυτού κονδυλίου στα έσοδα του Γηροκομείου Αθηνών επιδρά στο ύψος της με βάση το άρθρο 55 ν.4262/2014 έκτακτης επιχορήγησης, που ανέρχεται σε ποσοστό 20% του όλου προϋπολογισμού του Γηροκομείου Αθηνών. Δηλαδή ζητείται προς εκταμίευση ποσό 800.000 ευρώ βάση μιας υποτιθέμενης μελλοντικής αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Γηροκομείου Αθηνών. 

Βάσει όλων των ανωτέρω ερωτώνται οι κ.κ. αρμόδιοι υπουργοί τα εξής:

  • Η κ. Υπουργός Εσωτερικών: Ποιες θα είναι οι ενέργειες του Υπουργείου για το γεγονός ότι ο Δήμος Αθηναίων δεν άσκησε τη δέσμια αρμοδιότητα να ελέγχει τη νομιμότητα των πράξεων του Γηροκομείου Αθηνών και ιδιαίτερα των αρχαιρεσιών της 18.10.2023 για την εκλογή τακτικής διοίκησης στην ΕΕΑ. 
  • Οι κ.κ. Υπουργοί Εσωτερικών και Δικαιοσύνης: Βασική δημοκρατική αρχή είναι η ύπαρξη διάκρισης και όχι ταύτισης μεταξύ επόπτη και εποπτευόμενου. Η μελέτη της συγκεκριμένης περίπτωσης αναδεικνύει περιστατικά στα οποία τα συγκεκριμένα όρια γίνονται θολά ή ξεπερνιούνται. Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί αν ελέγχθηκε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αθηνών, η οποία με τη σιωπηρή απόρριψη επέφερε έμμεση συγκάλυψη της οφθαλμοφανούς σύγκρουσης συμφερόντων ελεγκτή και ελεγχόμενου που συντελέστηκε κατά την άσκηση των καθηκόντων εποπτείας που έπρεπε να ασκήσει ο Δήμος Αθηναίων.
  • Η κ. Υπουργός Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Οικονομικών: Στον εγκριθέντα από τον Δήμο Αθηναίων απολογισμό του έτους 2022 της ΕΕΑ, αναγράφεται κονδύλι 447.321,13 ευρώ για αμοιβές τρίτων, δηλαδή δικηγόρων, ποσό υπερβολικό και αδικαιολόγητο για φιλανθρωπικό ίδρυμα που διαθέτει πλήρως στελεχωμένη νομική υπηρεσία με 3 δικηγόρους και μία ασκούμενη. Ερωτάται η κ. Υπουργός Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Οικονομικών γιατί ο Δήμος Αθηναίων, οι Ελεγκτικές Αρχές (Επίτροπος, Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης) κατά παράβαση της αρχής της νομιμότητας, δεν έλεγξαν το κονδύλι αυτό και με δεδομένο, ότι η ΕΕΑ επιχορηγείται με δημόσιο χρήμα. 
  • Οι κ.κ. Υπουργοί Εσωτερικών και Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας: Στο προϋπολογισμό της ΕΕΑ του έτους 2024 αναγράφεται ως έσοδο ποσό 4.000.000 ευρώ με την αόριστη αιτιολογία της περαιτέρω αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας, γεγονός μέλλον και αβέβαιο, βάση όμως του οποίου η Ελεήμων Εταιρεία ΕΑ ζητά επιχορήγηση 800.000 ευρώ, η οποία εγκρίθηκε από τον Δήμο Αθηναίων. 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί αν έγινε έλεγχος της νομιμότητας του παραπάνω κονδυλίου. 

Οι υπογράφοντες βουλευτές 

Αθανάσιος (Νάσος) Ηλιόπουλος 

Αθανασία (Σία) Αναγνωστοπούλου 

Θεοπίστη (Πέτη) Πέρκα 

Δημήτριος Τζανακόπουλος 

Οζγκιούρ Φερχάτ 

Θεανώ Φωτίου