Ερώτηση με πρωτοβουλία της Π. Πέρκα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για να
συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας για την προστασία των θαλάσσιων υδάτων;

Στις 2 Φεβρουαρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε επιστολή αιτιολογημένης γνώμης στην Ελλάδα
για μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις για την προστασία των θαλάσσιων υδάτων. Ειδικότερα η
Ελλάδα δεν έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων που απορρέουν από την
οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική (οδηγία 2008/56/ΕΚ). Η οδηγία αποσκοπεί στην
επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλασσών και των ωκεανών της ΕΕ,
διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων τους.
Σύμφωνα με την οδηγία τα κράτη μέλη όφειλαν να επανεξετάσουν και να επικαιροποιήσουν τα
προγράμματα μέτρων τους έως τις 31 Μαρτίου 2022. Τα προγράμματα αυτά αποτελούν τους
ακρογωνιαίους λίθους της οδηγίας, καθώς προσδιορίζουν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την
επίτευξη ή τη διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στο θαλάσσιο περιβάλλον και
διασφαλίζουν την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων αυτών.
Η Ελλάδα περιλαμβάνεται στα κράτη μέλη που δεν υπέβαλαν στην Επιτροπή εκθέσεις σχετικά με τις
επικαιροποιήσεις των προγραμμάτων μέτρων τους εντός των απαιτούμενων προθεσμιών. Για τον
λόγο αυτό, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή Φεβρουάριο του 2023. Εκτοτε,
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ορισμένα κράτη μέλη θέσπισαν και υπέβαλαν εκθέσεις
σχετικά με τα προγράμματα μέτρων τους.
Ωστόσο η Ελλάδα συγκαταλέγεται στα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει μέχρι σήμερα. Για τον
λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στα οικεία κράτη μέλη, τα
οποία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα.
Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της
Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την προηγούμενη παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της
Ευρωπαϊκής Ενωσης για τη μη ορθή εφαρμογή της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ για το Θαλάσσιο Χωροταξικό
Σχεδιασμό, δεν γεννούν αισιοδοξία για την επίτευξη στόχων όπως η ανάπτυξη βιώσιμης γαλάζιας
οικονομίας, η βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων πόρων και η διατήρηση υγιών θαλάσσιων
οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας. Ειδικά όταν το αρμόδιο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας
έχει εισηγηθεί το τελικό σχέδιο της εν λόγω Στρατηγικής από τον Ιούλιο του 2022 χωρίς να έχει
προχωρήσει ακόμα το υπουργείο στην αντίστοιχη θεσμοθέτηση.


Βάσει των ανωτέρω, ερωτάται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

1. Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για να
συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας για την προστασία των θαλάσσιων υδάτων;
2. Θα αποστείλει τη σχετική έκθεση με τα προγράμματα μέτρων της Ελλάδας για στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επίτευξη ή τη διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης
στο θαλάσσιο περιβάλλον και διασφαλίζουν την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων
αυτών εντός της προθεσμίας δύο μηνών ώστε, να μην παραπεμφθεί η Ελλάδα στο
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης;
3. Θα υποβάλλει τα θαλάσσια χωροταξικά της σχέδια στην Επιτροπή για να μην προχωρήσει το
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης σε καταδικαστική απόφαση;


Οι Βουλεύτριες
Θεοπίστη (Πέτη ) Πέρκα
Τζούφη Μερόπη